skey - web developer

Autoloading Štandard

translated by Stefan Kecskes on


Zastarané - Od 2014-10-21 PSR-0 bolo označené ako zastaralé. PSR-4 je teraz odporúčané ako alternatíva.

Nasleduje opis povinných požiadaviek, ktoré sa musia dodržať aby bol autoloader schopný operovať.

Povinné

 • Plne definovaný menný priestor a trieda musia byť v tvare \<Meno balíka>\(<Menný priestor>\)*<Meno triedy>
 • Každý menný priestor musí mať na najvyššej úrovni menný priestor ("Meno balíka").
 • Každý menný priestor môže mať hocikoľko menných priestorov v pod-úrovniach.
 • Každý oddelovač menného priestoru sa zmení na DIRECTORY_SEPARATOR keď sa nahráva zo súborového systému.
 • Každý znak _ v Mene Triedy sa zmení na DIRECTORY_SEPARATOR. Znak _ nemá špeciálny význam v mennom priestore.
 • Plne definovaný menný priestor a trieda majú príponu .php keď sa načítavajú zo súborového systému.
 • Abecedné znaky v menách balíkov, menných priestoroch a menách tried môžu byť v hociakej kombinácii malých a veľkých písmen.

Príklady

 • \Doctrine\Common\IsolatedClassLoader => /cesta/ku/projektu/lib/vendor/Doctrine/Common/IsolatedClassLoader.php
 • \Symfony\Core\Request => /cesta/ku/projektu/lib/vendor/Symfony/Core/Request.php
 • \Zend\Acl => /cesta/ku/projektu/lib/vendor/Zend/Acl.php
 • \Zend\Mail\Message => /cesta/ku/projektu/lib/vendor/Zend/Mail/Message.php

Podtržítka v menných priestoroch a menách tried

 • \namespace\package\Meno_triedy => /cesta/ku/projektu/lib/vendor/namespace/package/Meno/Triedy.php
 • \menny_priestor\meno_balika\Meno_triedy => /cesta/ku/projektu/lib/vendor/menny_priestor/meno_balika/Meno/Triedy.php

Štandardy ktoré sme tu nastavili, by mali byť najmenším spoločným menovateľom pre bezproblémový chod autoloadera. Môžete otestovať, že nasledujete tieto štandardy, využitím tohto jednoduchého SplClassLoadera, jeho implementáciou budete schopný nahrávať PHP 5.3 triedy.

Príklad Implementácie

Nižšie je príklad funkcie, ktorá jednoducho demonštruje ako sa vyššie uvedený štandard samo-načítava.

<?php

function autoload($menoTriedy)
{
  $menoTriedy = ltrim($menoTriedy, '\\');
  $menoSuboru = '';
  $mennyPriestor = '';
  if ($poziciaPoslPriestoru = strrpos($menoTriedy, '\\')) {
    $mennyPriestor = substr($menoTriedy, 0, $poziciaPoslPriestoru);
    $menoTriedy = substr($menoTriedy, $poziciaPoslPriestoru + 1);
    $menoSuboru = str_replace('\\', DIRECTORY_SEPARATOR, $mennyPriestor) . DIRECTORY_SEPARATOR;
  }
  $menoSuboru .= str_replace('_', DIRECTORY_SEPARATOR, $menoTriedy) . '.php';

  require $menoSuboru;
}
spl_autoload_register('autoload');

SplClassLoader Implementácia

Nasledujúci návrh je jednoduchá implementácia SplClassLoader-a, ktorá vie načítať vaše triedy použitím autoloadera ak nasledujete kroky uvedené vyššie. Je to momentálne odporúčaný spôsob načítavania PHP 5.3 tried, ktoré spĺňajú tento štandard.