skey - web developer

Príručka štýlovaním kódu

translated by Stefan Kecskes on


Táto príručka rozširuje PSR-1, Základné štandardy kódovania.

Účelom tejto príručky je skrátiť spoznávaciu fázu, pri prezeraní kódu od iných autorov. Robí to tak vymenovaním sady zdielaných pravidiel a očakávaniami o tom ako sa formátuje PHP kód.

Pravidlá štýlov tu uvedených sú odvodené od spoločných znakov medzi rôznymi členskými projektami. Keď rôzny autori spolupracujú na mnohých projektoch, pomáha mať jednu sadu pravidiel na všetkých tychto projektoch. Z toho dôvodu, výhodou tejto príručky nie sú pravidlá samotné ale zdielanie týchto pravidiel.

Kľúčové slová "MUSÍ", "NESMIE", "POTREBNÉ", "SMIE", "NESMIE", "MALO BY", "NEMALO BY", "ODPORÚČANÉ", "MôŽE", and "NEPOVINNÉ" v tomto dokumente sú vo význame ako opísané v RFC 2119.

 1. Prehľad

 • Kód MUSÍ dodržiavať Základné štandardy kódovania PSR [PSR-1].

 • Kód MUSÍ byť odsadený použitím 4 medzier, nie s tabulátorom.

 • Dĺžka riadkov MESMIE byť limitované natvrdo; mäkký limit MUSÍ byť 120 znakov; Riadky BY MALI mať 80 znakov alebo menej.

 • Po deklarácii namespace MUSÍ nasledovať jeden prázdny riadok, a po bloku use deklarácii MUSÍ nasledovat jeden prázdný riadok.

 • Otvárajúce zátvorky { pre triedy MUSIA ísť na ďaľší riadok a zatvárajúce zátvorky } MUSIA ísť na ďalší riadok za telom triedy.

 • Otvárajúce zátvorky { pre metódy MUSIA ísť na ďaľší riadok a zatvárajúce zátvorky } MUSIA ísť na ďalší riadok za telom metódy.

 • Visibilita MUSÍ byť deklarovaná na všetkých vlastnostiach a metódach; abstract a final MUSIA byť deklarované pred visibilitou; static MUSÍ byť deklarované za visibilitou.

 • Klúčové slová pre riadiace štruktúry MUSIA mať jednu medzeru za nimi; metódy a volania funkcií NEMUSIA mať medzeru za nimi.

 • Otvárajúce zátvorky { pre riadiace štruktúry MUSIA ísť na rovnaký riadok a zatvárajúce zátvorky } MUSIA ísť na ďaľší riadok za telom.

 • Otvárajúce zátvorky { pre riadiace štruktúry NEMôŽU mať medzeru za nimi, a zatvárajúce zátvorky } pre riadiace štruktúry NESMÚ mať medzeru pred nimi.

1.1. Príklad

Tento príklad zahŕňa niektoré pravidlá nižšie pre rýchly prehľad:

<?php
namespace Vendor\Package;

use FooInterface;
use BarClass as Bar;
use OtherVendor\OtherPackage\BazClass;

class Foo extends Bar implements FooInterface
{
  public function sampleFunction($a, $b = null)
  {
    if ($a === $b) {
      bar();
    } elseif ($a > $b) {
      $foo->bar($arg1);
    } else {
      BazClass::bar($arg2, $arg3);
    }
  }

  final public static function bar()
  {
    // telo metódy
  }
}
 1. Všeobecne

2.1 Základné štandardy kódovania

Kód musí dodržovať všetky pravidlá načrtnuté v PSR-1.

2.2 Súbory

Všetky PHP súbory MUSIA používať Unix LF(riadkovanie) na konci riadku.

Všetky PHP súbory MUSIA končiť s jednným prázdnym riadkom.

Zatvárajúci ?> tag MUSÍ byť vynechaný zo súborov obsahujúcich iba PHP.

2.3. Riadky

Riadky NEMôŽU mať natvrdo nastavenú dĺžku riadku.

Mäkký limit na dĺžku riadkov MUSÍ byť 120 znakov; automatizované testy štýlov MUSIA varovať, ale NESMÚ ohlásiť chybu pri prekročení mäkkého limitu.

Riadky BY NEMALI byť dlhšie ako 80 znakov; riadky dlhšie ako to by MALI byť rozdelené do viacerých nasledujúcich riadkov, kde ani jeden z riadkov neprekročí 80 znakov.

Na riadku, ktorý nie je prázdny, NESMÚ byť na konci medzery.

Prázdne riadky SMÚ byť pridané, aby sa vylepšila čitateľnosť a aby poukázali na spolu suvisiace bloky kódu.

Na jednom riadku NESMIE byt viac ako jeden príkaz.

2.4. Odsadenie

Kód MUSÍ byť odsadený použitím 4 medzier a nie s tabulátorom.

Pozn.: Používaním iba medzier a nemixovaním medzier s tabulátorom, pomáha predíst problémom s porovnávaním rozdielov, záplat, histórie a vysvetlivkám. Použite medzier tiež uľahčuje vkladanie jemnejšieho odsadzovania pre medzi riadkové zarovnania.

2.5. Kľúčové slová a True/False/Null

PHP kľúčové slová MUSIA byť v malých písmenách.

PHP konštanty true, false, a null MUSIA byť v malých písmenách.

 1. Menné priestory a deklarácie Use

Keď je namespace deklarácia prítomná, tak po nej MUSÍ nasledovať jeden prázdny riadok.

Keď je use deklarované, tak MUSÍ nasledovať po deklarácii namespace.

Každá deklarácia use, MUSÍ obsahovať klúčové slovo use.

Po bloku use deklarácií MUSÍ nasledovať jeden prázdny riadok.

Napríklad:

<?php
namespace Vendor\Package;

use FooClass;
use BarClass as Bar;
use OtherVendor\OtherPackage\BazClass;

// ... ďaľší PHP kód ...
 1. Triedy, Vlastnosti a Metódy

Pojmom "trieda" máme na mysli všetky triedy, rozhrania a traits.

4.1. Extends a Implements

Klúčové slová rozšírenia extends a implementácie implements MUSIA byť deklarované na rovnakom riadku ako meno triedy.

Otvárajúca hranatá zátvorka pre triedu MUSÍ ísť na svôj vlastný riadok; zatvárajúca hranatá zátvorka pre triedu MUSÍ ísť na ďaľší riadok za telom triedy.

<?php
namespace Vendor\Package;

use FooClass;
use BarClass as Bar;
use OtherVendor\OtherPackage\BazClass;

class MenoTriedy extends ParentClass implements \ArrayAccess, \Countable
{
  // konštanty, vlastnosti, metódy
}

Zoznam implementacií implements MôŽE byť rozdelený na viacerých riadkoch, pričom každý ďaľší riadok je odsadený raz. Keď použijete tento spôsob, tak prvá položka implementácie v zozname MUSÍ byť na ďaľšom riadkua MUSÍ byť definované po jednom rozhraní na jeden riadok.

<?php
namespace Vendor\Package;

use FooClass;
use BarClass as Bar;
use OtherVendor\OtherPackage\BazClass;

class MenoTriedy extends RodicovskaTrieda implements
  \ArrayAccess,
  \Countable,
  \Serializable
{
  // konštanty, vlastnosti, metódy
}

4.2. Vlastnosti

Visibilita MUSÍ byť deklarovaná pre všetky vlastnosti.

Kľúčové slovo var NESMIE byť použité na deklarovanie vlastnosti.

V jednej deklarácii sa NESMIE nastaviť viac ako jedna vlastnosť.

Mená vlastností BY NEMALI mať predponu s jedným podtržítkom na naznačenie, že sa jedná o protected alebo private visibilitu.

Deklarácia vlastnosti vypadá napríklad nasledovne:

<?php
namespace Vendor\Package;

class MenoTriedy
{
  public $vlastnost = null;
}

4.3. Metódy

Visibilita MUSÍ byť deklarovaná na všetkých metódach.

Mená metód BY NEMALI mať predponu s jedným podtržítkom na naznačenie, že sa jedná o protected alebo private visibilitu.

Mená metód NESMÚ byť deklarované s medzerou po mene metódy. Otvárajúca hranatá zátvorka { MUSÍ ísť na svoj vlastný riadok a zatvárajúca hranatá zátvorka } MUSÍ ísť na svoj vlastný riadok a zároveň zatvárajúca hranatá zátvorka { MUSÍ ísť na ďaľší riadok za telom metódy. Za otvárajucou obyčajnou zátvorkou ( NESMIE byť medzera a tiež medzera NESMIE byť pred zatvárajúcou obyčajnou zátvorkou ).

Deklarácoa metódy vypadá nasledobne. Všimnite si umiestnenie zátvoriek, čiariek, medzier a hranatých zátvoriek:

<?php
namespace Vendor\Package;

class MenoTriedy
{
  public function fooBarBaz($arg1, &$arg2, $arg3 = [])
  {
    // telo metódy
  }
}

4.4. Parametre Metódy

V liste parametrov NESMIE byť medzera pred žiadnou čiarkou a každá čiarka MUSÍ mať jednu medzeru za sebou.

Parametre metódy s predvolenmi hodnotami MUSIA ísť na koniec zoznamu parametrov.

<?php
namespace Vendor\Package;

class MenoTriedy
{
  public function foo($arg1, &$arg2, $arg3 = [])
  {
    // telo metódy
  }
}

Zoznam parametrov MôŽE byť rozdelený na viacerých riadkoch, kde každý ďaľší riadok je odsadený raz. Keď robíte tak, prvá položka na zozname MUSÍ byť na ďaľšom riadku, a na každóm riadku MUSÍ byť práve jeden parameter.

Keď je zoznam parametrov rozdelený na viacerých riadkoch, zatvárajúca zátvorka ) a otvárajúca hranatá zátvorka } musia byť spolu na jednom vlastnom riadku s jednou medzerou medzi nimi.

<?php
namespace Vendor\Package;

class MenoTriedy
{
  public function aVeryLongMethodName(
    ClassTypeHint $arg1,
    &$arg2,
    array $arg3 = []
  ) {
    // telo metódy
  }
}

4.5. abstract, final, a static

Ak je prítomná deklarácia abstract a final, tak MUSÍ predchádzať deklaráciu visibility.

Keď je prítomná deklarácia static, tak MUSÍ byť za deklaráciou visibility.

<?php
namespace Vendor\Package;

abstract class MenoTriedy
{
  protected static $foo;

  abstract protected function zim();

  final public static function bar()
  {
    // telo metódy
  }
}

4.6. Volania metod a funkcií

Keď voláme metódu alebo funkciu tak:

 • medzi metódou alebo funkciou a otvárajúcou zátvorkou ( NESMIE byť medzera
 • za otvárajúcou zátvorkou ( NESMIE byť medzera
 • NESMIE byť medzera pred zatvárajúcou zátvorkou ).
 • v zozname parametrov NESMIE byt medzera pred čiarkou a MUSÍ byť jedna medzera za každou čiarkou.
<?php
bar();
$foo->bar($arg1);
Foo::bar($arg2, $arg3);

Zoznam parametrov MôŽE byť rozdelený na viacero riadkov, kde každý ďaľší riadok je odsadený raz. V takom prípade, prvá položka v zozname MUSÍ byt na ďaľšom riadku a každý parameter MUSÍ byt na vlastnom riadku

<?php
$foo->bar(
  $longArgument,
  $longerArgument,
  $muchLongerArgument
);
 1. Riadiace štruktúry

Všeobecné štýlové pravidlá pre riadiace štruktúry sú nasledovné:

 • Za kľúčovým slovom riadiacej štruktúry MUSÍ byť jedna medzera
 • Za otvárajúcou zátvorkou ( MUSÍ byť medzera
 • Pred zatvárajúcou zátvorkou ) NESMIE byť medzera
 • Medzi zatvárajúcou zátvorkou ) a otvárajúcou hranatou zátvorkou { MUSÍ byť jedna medzera
 • Telo štruktúry MUSÍ byť odsadené raz
 • Zatvárajúca hranatá zátvorka } MUSÍ byť na ďaľšom riadku za telom

Telo každej štruktúry MUSÍ byť uzavreté do hranatých zátvoriek { }. Toto štandardizuje, ako štruktúry vypadajú a znižuje možnost zavedenia nových chýb, keď sa nové riadky pridajú do tela.

5.1. if, elseif, else

Štruktúra ak if vypadá nasledovne. Všimnite si umiestnenie zátvoriek, medzier, hranatých zátvoriek; a tiež že else a elseif sú na rovnakom riadku ako zatvárajúce hranaté zátvorky predošlého tela.

<?php
if ($expr1) {
  // tela pre if
} elseif ($expr2) {
  // telo pre elseif
} else {
  // telo pre else;
}

Klúčové slovo elseif BY MALO byť použité namiesto else if, takže riadiace klúčové slovo vyzerá ako jedno slovo.

5.2. switch, case

Štruktúra switch vyzerá nasledovne. Všimnite si umiestnenie zátvoriek, medzier a hranatých zátvoriek. Kľúčové slovo case MUSÍ byť odsadené raz od switch, a kľúčové slovo break (alebo ostatné ukončovacie kľúčové slová) MUSIA byť odsadené na rovnakej úrovni ako telo case. Ak telo case nie je prázdne a zámerne nemá break, tak MUSÍ obsahovať komment ako // no break.

<?php
switch ($vyraz) {
  case 0:
    echo 'Prvý prípad s breakom';
    break;
  case 1:
    echo 'Druhý prípad s prechodom';
    // no break
  case 2:
  case 3:
  case 4:
    echo 'Tretí prípad s returnom namiesto breaku';
    return;
  default:
    echo 'Štandardný prípad';
    break;
}

5.3. while, do while

Kľúčové slovo while vypadá nasledovne. Všimnite si umiestnenie zátvoriek, medzier a hranatých zátvoriek.

<?php
while ($vyraz) {
  // telo štruktúry
}

Podobne, štruktúra do while vypadá nasledovne. Všimnite si umiestnenie zátvoriek, medzier a hranatých zátvoriek.

<?php
do {
  // telo štruktúry;
} while ($vyraz);

5.4. for

Povel for vypadá nasledovne. Všimnite si umiestnenie zátvoriek, medzier a hranatých zátvoriek.

<?php
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  // telo
}

5.5. foreach

Povel foreach vyzerá nasledovne. Všimnite si umiestnenie zátvoriek, medzier a hranatých zátvoriek.

<?php
foreach ($iterable as $key => $value) {
  // telo foreach
}

5.6. try, catch

BLok try catch vyzerá nasledovne. Všimnite si umiestnenie zátvoriek, medzier a hranatých zátvoriek.

<?php
try {
  // telo try
} catch (FirstExceptionType $e) {
  // telo catch
} catch (OtherExceptionType $e) {
  // telo catch
}
 1. Uzavretia Closures

Uzavretia MUSIA byť deklarované s medzerou za kľúčovým slovom function a s medzerou pred a po kľúčovom slove use.

Otvárajúce hranaté zátvorky { MUSIA ísť na rovnaký riadok a zatvárajúce hranaté zátvorky } MUSIA ísť na samostatný riadok nasledujúci po tele.

Po otvárajúcej zátvorke ( zoznamu parametrov alebo zoznamu premenných NESMIE byť medzera. Pred zatvárajúcou zátvorkou ) zoznamu parametrov alebo premenných NESMIE byť medzera.

V zozname parametrov a premenných NESMIE byť medzera pred každou čiarkou a za každou čiarkou MUSÍ byť jedna medzera.

Parametry uzavretia s prednastavenými hodnotami MUSIA ísť na koniec zoznamu parametrov.

Deklarácia Uzavretia vypadá nasledovne.Všimnite si umiestnenie zátvoriek, medzier, čiarok a hranatých zátvoriek.

<?php
$uzavretieSArgumentami = function ($arg1, $arg2) {
  // telo
};

$uzavretieSArgumentamiAPremennymi = function ($arg1, $arg2) use ($var1, $var2) {
  // telo
};

Zoznam parametrov a premenných MOŽE byť rozdelený na viacero riadkov, kde každý ďaľší riadok je odsadený raz. V takomto prípade, prvá položka na zozname MUSÍ byt na ďaľšom riadku a na riadku MUSÍ byť iba jeden parameter alebo premenná.

Keď je zoznam (buď parametrov alebo premenných)rozdelený na viacero riadkov, tak na konci zoznamu MUSÍ byť uzatvárajúca zátvorka a otvárajúca hranatá zátvorka umiestnená spolu na jednom riadku s jednou medzerou medzi nimi.

Nasledujúce príklady uzavretí s alebo bez zoznamu argumentov a premenných rozdelených na viacero riadkov:

<?php
$longArgs_noVars = function (
  $longArgument,
  $longerArgument,
  $muchLongerArgument
) {
  // telo
};

$noArgs_longVars = function () use (
  $longVar1,
  $longerVar2,
  $muchLongerVar3
) {
  // telo
};

$longArgs_longVars = function (
  $longArgument,
  $longerArgument,
  $muchLongerArgument
) use (
  $longVar1,
  $longerVar2,
  $muchLongerVar3
) {
  // telo
};

$longArgs_shortVars = function (
  $longArgument,
  $longerArgument,
  $muchLongerArgument
) use ($var1) {
  // telo
};

$shortArgs_longVars = function ($arg) use (
  $longVar1,
  $longerVar2,
  $muchLongerVar3
) {
  // telo
};

Všimnite si že pravidlá formátovania tiež platia keď je uzavretie použité priamo vo volaní funkcie alebo metódy ako parameter:

<?php
$foo->bar(
  $arg1,
  function ($arg2) use ($var1) {
    // telo
  },
  $arg3
);
 1. Záver

Mnohé elementy štýlovania a cvičenia sú zámerne vynechané v tejto príručke. Okrem iných sú to napríklad aj tieto:

 • Deklarácia globálnych premenných a globálnych konštánt

 • Deklarácia funkcií

 • Operátori a priradenia

 • Zarovnanie medzi riadkami

 • Komentáre a bloky dokumentácie

 • Predpony a prípony mien tried.

 • Najlepšie postupy

Budúce odporúčania MôŽU prepracovať alebo rozšíriť túto príručku o uvedené ale iné elementy štýlovania a postupov.

Dodatok A. Prieskum

Pri písaní tejto príručky, skupina použila prieskum členských projektov na určenie spoločných postupov. In writing this style guide, the group took a survey of member projects to determine common practices. Vysledky prieskumu sú tu ponechané pre potomstvo.

A.1. Dáta priskumu

url,http://www.horde.org/apps/horde/docs/CODING_STANDARDS,http://pear.php.net/manual/en/standards.php,http://solarphp.com/manual/appendix-standards.style,http://framework.zend.com/manual/en/coding-standard.html,http://symfony.com/doc/2.0/contributing/code/standards.html,http://www.ppi.io/docs/coding-standards.html,https://github.com/ezsystems/ezp-next/wiki/codingstandards,http://book.cakephp.org/2.0/en/contributing/cakephp-coding-conventions.html,https://github.com/UnionOfRAD/lithium/wiki/Spec%3A-Coding,http://drupal.org/coding-standards,http://code.google.com/p/sabredav/,http://area51.phpbb.com/docs/31x/coding-guidelines.html,https://docs.google.com/a/zikula.org/document/edit?authkey=CPCU0Us&hgd=1&id=1fcqb93Sn-hR9c0mkN6m_tyWnmEvoswKBtSc0tKkZmJA,http://www.chisimba.com,n/a,https://github.com/Respect/project-info/blob/master/coding-standards-sample.php,n/a,Object Calisthenics for PHP,http://doc.nette.org/en/coding-standard,http://flow3.typo3.org,https://github.com/propelorm/Propel2/wiki/Coding-Standards,http://developer.joomla.org/coding-standards.html
voting,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,no,no,no,?,yes,no,yes
indent_type,4,4,4,4,4,tab,4,tab,tab,2,4,tab,4,4,4,4,4,4,tab,tab,4,tab
line_length_limit_soft,75,75,75,75,no,85,120,120,80,80,80,no,100,80,80,?,?,120,80,120,no,150
line_length_limit_hard,85,85,85,85,no,no,no,no,100,?,no,no,no,100,100,?,120,120,no,no,no,no
class_names,studly,studly,studly,studly,studly,studly,studly,studly,studly,studly,studly,lower_under,studly,lower,studly,studly,studly,studly,?,studly,studly,studly
class_brace_line,next,next,next,next,next,same,next,same,same,same,same,next,next,next,next,next,next,next,next,same,next,next
constant_names,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper,upper
true_false_null,lower,lower,lower,lower,lower,lower,lower,lower,lower,upper,lower,lower,lower,upper,lower,lower,lower,lower,lower,upper,lower,lower
method_names,camel,camel,camel,camel,camel,camel,camel,camel,camel,camel,camel,lower_under,camel,camel,camel,camel,camel,camel,camel,camel,camel,camel
method_brace_line,next,next,next,next,next,same,next,same,same,same,same,next,next,same,next,next,next,next,next,same,next,next
control_brace_line,same,same,same,same,same,same,next,same,same,same,same,next,same,same,next,same,same,same,same,same,same,next
control_space_after,yes,yes,yes,yes,yes,no,yes,yes,yes,yes,no,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes,yes
always_use_control_braces,yes,yes,yes,yes,yes,yes,no,yes,yes,yes,no,yes,yes,yes,yes,no,yes,yes,yes,yes,yes,yes
else_elseif_line,same,same,same,same,same,same,next,same,same,next,same,next,same,next,next,same,same,same,same,same,same,next
case_break_indent_from_switch,0/1,0/1,0/1,1/2,1/2,1/2,1/2,1/1,1/1,1/2,1/2,1/1,1/2,1/2,1/2,1/2,1/2,1/2,0/1,1/1,1/2,1/2
function_space_after,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no
closing_php_tag_required,no,no,no,no,no,no,no,no,yes,no,no,no,no,yes,no,no,no,no,no,yes,no,no
line_endings,LF,LF,LF,LF,LF,LF,LF,LF,?,LF,?,LF,LF,LF,LF,?,,LF,?,LF,LF,LF
static_or_visibility_first,static,?,static,either,either,either,visibility,visibility,visibility,either,static,either,?,visibility,?,?,either,either,visibility,visibility,static,?
control_space_parens,no,no,no,no,no,no,yes,no,no,no,no,no,no,yes,?,no,no,no,no,no,no,no
blank_line_after_php,no,no,no,no,yes,no,no,no,no,yes,yes,no,no,yes,?,yes,yes,no,yes,no,yes,no
class_method_control_brace,next/next/same,next/next/same,next/next/same,next/next/same,next/next/same,same/same/same,next/next/next,same/same/same,same/same/same,same/same/same,same/same/same,next/next/next,next/next/same,next/same/same,next/next/next,next/next/same,next/next/same,next/next/same,next/next/same,same/same/same,next/next/same,next/next/next

A.2. Vysvetlivky prieskumu

indent_type: Typ odsadenia. tab = "Používanie tabu", 2 alebo 4 = "počet medzier"

line_length_limit_soft: Limit pre "mäkkú" dĺžku riadku v znakoch. ? = nerozonavať alebo neriešiť, no znamená bez limitu.

line_length_limit_hard: Limit pre "tvrdú" dĺžku riadku v znakoch. ? = nerozonavať alebo neriešiť, no znamená bez limitu.

class_names: Ako sú triedy menované. lower = iba malé písmená, lower_under = malé písmená s podtržítkami, studly = StudlyCase.

class_brace_line: Majú otvárajúce hranaté zátvorky ísť na same riadok ako kľúčové slovo triedy, alebo na next riadok za ním?

constant_names: Ako sú konštanty pomenované? upper = Veľké písmená s podrtžítkami.

true_false_null: Sú true, false, a null klúčové slová použivané ako lower písmenami, alebo upper písmenami?

method_names: Ako sú metódy pomenované? camel = camelCase, lower_under = malými písmenami s podtržítkami.

method_brace_line: Sú otvárajúce hranaté zátvorky metódy na same rovnakom riadku ako meno metódy alebo na next riadku?

control_brace_line: Sú otvárajúce hranaté zátvorky riadiacej štruktúry na same riadku, alebo na next riadku?

control_space_after: Je medzera po klǔčovom slove riadiacej štruktúry?

always_use_control_braces: Používajú riadiace štruktúry vždy hranaté zátvorky?

else_elseif_line: Keď použivate else alebo elseif, idú na same riadok ako predchádzajúce zatvárajúce hranaté zátvorky alebo idú na next riadok?

case_break_indent_from_switch: Koľko krát sú case a break odsadené od otvárajúceho povelu switch?

function_space_after: Majú volania funkcií medzeru po mene funkcie a pred otvárajúcou zátvorkou?

closing_php_tag_required: Je v súboroch obsahujúcich len PHP potrebný uzatvárajúci ?> tag?

line_endings: Aký typ ukončenia riadku používať?

static_or_visibility_first: Keď sa deklaruje metóda, je static prvé alebo je visibilita prvá?

control_space_parens: Je vo výraze riadiacej štruktúre medzera po otvárajúcej zátvorke a medzera pred zatvárajúcou zátvorkou? yes = if ( $expr ), no = if ($expr).

blank_line_after_php: Je prázdny riadok za PHP otvárajúcim tagom?

class_method_control_brace: Zhrnutie na ktorý riadok idú otvárajúce hranaté zátvorky pre triedy, metódy a riadiace štruktury.

A.3. Survey Results

indent_type:
  tab: 7
  2: 1
  4: 14
line_length_limit_soft:
  ?: 2
  no: 3
  75: 4
  80: 6
  85: 1
  100: 1
  120: 4
  150: 1
line_length_limit_hard:
  ?: 2
  no: 11
  85: 4
  100: 3
  120: 2
class_names:
  ?: 1
  lower: 1
  lower_under: 1
  studly: 19
class_brace_line:
  next: 16
  same: 6
constant_names:
  upper: 22
true_false_null:
  lower: 19
  upper: 3
method_names:
  camel: 21
  lower_under: 1
method_brace_line:
  next: 15
  same: 7
control_brace_line:
  next: 4
  same: 18
control_space_after:
  no: 2
  yes: 20
always_use_control_braces:
  no: 3
  yes: 19
else_elseif_line:
  next: 6
  same: 16
case_break_indent_from_switch:
  0/1: 4
  1/1: 4
  1/2: 14
function_space_after:
  no: 22
closing_php_tag_required:
  no: 19
  yes: 3
line_endings:
  ?: 5
  LF: 17
static_or_visibility_first:
  ?: 5
  either: 7
  static: 4
  visibility: 6
control_space_parens:
  ?: 1
  no: 19
  yes: 2
blank_line_after_php:
  ?: 1
  no: 13
  yes: 8
class_method_control_brace:
  next/next/next: 4
  next/next/same: 11
  next/same/same: 1
  same/same/same: 6