skey - web developer

Autoloader

translated by Stefan Kecskes on


Kľúčové slová "MUSÍ", "NESMIE", "POTREBNÉ", "SMIE", "NESMIE", "MALO BY", "NEMALO BY", "ODPORÚČANÉ", "MôŽE", and "NEPOVINNÉ" v tomto dokumente sú vo význame ako opísané v RFC 2119.

1. Prehľad

Toto PSR opisuje špecifikáciu pre samonačítanie autoloading tried z ciest súborov. Je plne nahraditeľné, a môže byť použité spolu s inou samonačítavacou špecifikáciou, vrátane PSR-0. Toto PSR tiež popisuje kde umiestniť súbory, ktoré sa budú samonačítavať podľa tejto špecifikácie.

2. Špecifikácia

 1. Výraz "trieda" odkazuje na triedy, rozhrania, traits a ostatné podobné štruktúry.

 2. Plné meno triedy má nasledujúci tvar:

  \<MenoMennehoPriestoru>(\<MenaVnorenychMennychPriestorov>)*\<MenoTriedy>
  1. Plné meno triedy MUSÍ mať menný priestor najvyššej úrovne, tiež známy ako "vendor namespace" (menný priestor výrobcu).

  2. Plné meno triedy MôŽE obsahovať jedno alebo viac mien vnorených menných priestorov.

  3. Plné meno triedy MUSÍ byť zakončené menom triedy.

  4. Podtržítka nemajú žiadny špeciálny význam v žiadnej časťi plného mena triedy.

  5. Abecedné znaky v plnom mene triedy MôŽU byť kombináciou veľkých a malých pismen.

  6. Všetky mená tried MUSIA byť uvádzané s ohľadom na velkosť písmen (case-sensitive).
 3. Keď načítavame súbor, ktorý sa zhoduje s plným menom triedy ...

  1. Séria jednej alebo viacerých susediacich menných a vnorených menných priestorov od začiatku bez začiatočného oddelovača menných priestorov \ korešponduje aspoň s jedným koreňovým adresárom. Takúto sériu nazývame predponoou menného priestoru (namespace prefix)

  2. Séria mien vnorených menných priestorov po predpone menneho priestoru korešponduje s podadresárom v korenoňovom adresári, v ktorom oddelovače menných priestorov predstavujú oddelovače adresárov. Mená podadresárov sa MUSÍ zhodovať s menami vnorených menných priestorov s ohľadom na veľké a malé písmená v názvoch.

  3. Meno triedy na konci korešponduje s menom súboru a končiacim s .php príponou. Meno súboru sa MUSÍ zhodovať s menom triedy s ohľadom na veľké a malé písmena v názvoch.
 4. Implementácia autoloaderu NESMIE vyhadzovať výnimky, NESMIE vyvolávať chyby žiadnej úrovne a NEMALA BY vracať hodnotu.

3. Príklady

Tabuľka nižšie ukazuje cestu, ktorá korešponduje s plným menom triedy, predponu menného priestoru a koreňový adresár.

Plné meno triedy Namespace Prefix Koreňový adresár Konečná cesta k súboru
\Acme\Log\Writer\File_Writer Acme\Log\Writer ./acme-log-writer/lib/ ./acme-log-writer/lib/File_Writer.php
\Aura\Web\Response\Status Aura\Web /path/to/aura-web/src/ /path/to/aura-web/src/Response/Status.php
\Symfony\Core\Request Symfony\Core ./vendor/Symfony/Core/ ./vendor/Symfony/Core/Request.php
\Zend\Acl Zend /usr/includes/Zend/ /usr/includes/Zend/Acl.php

Pre príkladné implementácie autoloaderov podľa tejto špecifikácie si pozrite súbor príkladov. Príklady implementácie NESMÚ byť považované za súčasť špecifikácie a MôŽU sa zmenit časom.