skey - web developer

Príkladné implementácie PSR-4

translated by Stefan Kecskes on


Nasledujúce príklady znázorňujú kódy vyhovujúce štandardu PSR-4:

Príklad Uzávierky (Closure)

<?php
/**
 * Príklad implementácie špecifickej pre projekt.
 * 
 * Po zaregistrovaní autoloadera s SPL, sa bude nasledujúci
 * riadok snažiť načítať triedu \Foo\Bar\Baz\Qux
 * z cesty /path/to/project/src/Baz/Qux.php:
 * 
 *   new \Foo\Bar\Baz\Qux;
 *   
 * @param string $class Plné meno triedy.
 * @return void
 */
spl_autoload_register(function ($class) {

  // predpona menného priestoru pre daný projekt
  $prefix = 'Foo\\Bar\\';

  // koreňový adresár pre predponu menného priestoru
  $base_dir = __DIR__ . '/src/';

  // Používa trieda predponu menného priestoru?
  $len = strlen($prefix);
  if (strncmp($prefix, $class, $len) !== 0) {
    // nie, tak sa presuň na ďaľší registrovaný autoloader
    return;
  }

  // získaj časť s meno triedy
  $relative_class = substr($class, $len);

  // nahraď predponu menného priestoru s koreňovým adresárom,
  // oddelovače mených priestorov nahrad s oddelovačmi adresárov,
  // pridaj časť s menom triedy
  // a nakoniec pridaj .php na koniec 
  $file = $base_dir . str_replace('\\', '/', $relative_class) . '.php';

  // if the file exists, require it
  if (file_exists($file)) {
    require $file;
  }
});

Príklad triedy

Nasledujúci príklad implementuje prácu s mnohými mennými priestormi:

<?php
namespace Example;

/**
 * Príklad implementuje všeobecne použitelnú nepovinnú funkcionalitu,
 * kde povoľuje použitie viacerých koreňových adresárov 
 * pre jednu predponu menného priestoru
 * 
 * Je daný balík foo-bar s triedami v súborovom systéme s tymito cestami
 * 
 *   /cesta/ku/kniznici/foo-bar/
 *     src/
 *       Baz.php       # Foo\Bar\Baz
 *       Qux/
 *         Quux.php    # Foo\Bar\Qux\Quux
 *     tests/
 *       BazTest.php     # Foo\Bar\BazTest
 *       Qux/
 *         QuuxTest.php  # Foo\Bar\Qux\QuuxTest
 * 
 * ... pridanie cesty k súborom tried pre predponu menného priestoru \Foo\Bar\ 
 * je nasledovná:
 * 
 *   <?php
 *   // vytvorte inštanciu autoloadera
 *   $loader = new \Example\Psr4AutoloaderClass;
 *   
 *   // registrujte autoloader
 *   $loader->register();
 *   
 *   // registrujte koreňové adresáre pre predpony menných priestorov
 *   $loader->addNamespace('Foo\Bar', '/cesta/ku/kniznici/foo-bar/src');
 *   $loader->addNamespace('Foo\Bar', '/cesta/ku/kniznici/foo-bar/tests');
 * 
 * Na nasledujúcom riadku by sa autoloader snažil načítať triedu \Foo\Bar\Qux\Quux 
 * z /cesta/ku/kniznici/foo-bar/src/Qux/Quux.php:
 * 
 *   <?php
 *   new \Foo\Bar\Qux\Quux;
 * 
 * Na nasledujúcom riadku by sa autoloader snažil načítať triedu \Foo\Bar\Qux\QuuxTest
 * z /path/to/packages/foo-bar/tests/Qux/QuuxTest.php:
 * 
 *   <?php
 *   new \Foo\Bar\Qux\QuuxTest;
 */
class Psr4AutoloaderClass
{
  /**
   * Associatívne pole, kde kľúč je predpona menného priestoru a hodnota
   * je pole koreňových adresárov pre triedy v danom mennom priestore.
   *
   * @var array
   */
  protected $prefixes = array();

  /**
   * Registruj loader do zásobníka SPL autoloaderu.
   * 
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    spl_autoload_register(array($this, 'loadClass'));
  }

  /**
   * Pridá koreňový adresár pre predponu menného priestoru.
   *
   * @param string $prefix Predpona menného priestoru.
   * @param string $base_dir Koreňový adresár pre súbory tried v mennom
   * priestore.
   * @param bool $prepend Ak pravda, tak pripojí koreňový adresár na začiatok
   * zásobnika, namieto pripojenia ku koncu; to znamená, že bude 
   * hľadané skorej ako posledné
   * @return void
   */
  public function addNamespace($prefix, $base_dir, $prepend = false)
  {
    // normalizuje predponu menného priestoru
    $prefix = trim($prefix, '\\') . '\\';

    // normalizuje koreňový adresár s oddeľovačom na konci
    $base_dir = rtrim($base_dir, DIRECTORY_SEPARATOR) . '/';

    // vytvorí pole pre predpony menných priestorov
    if (isset($this->prefixes[$prefix]) === false) {
      $this->prefixes[$prefix] = array();
    }

    // uchová koreňový adresár pre predpony menného priestoru.
    if ($prepend) {
      array_unshift($this->prefixes[$prefix], $base_dir);
    } else {
      array_push($this->prefixes[$prefix], $base_dir);
    }
  }

  /**
   * Načíta súbor triedy pre danú triedu.
   *
   * @param string $class Plné meno triedy.
   * @return mixed Namapované meno súboru v prípade úspechu, 
   * alebo binárne false v prípade zlyhania.
   */
  public function loadClass($class)
  {
    // predpona menného priestoru
    $prefix = $class;

    // choď naspäť cez mená menných priestorov s plným menom triedy
    // aby si našiel namapované meno súboru 
    while (false !== $pos = strrpos($prefix, '\\')) {

      // pridaj oddelovač menných priestorov na koniec predpony
      $prefix = substr($class, 0, $pos + 1);

      // zvyšok je časť s menom triedy
      $relative_class = substr($class, $pos + 1);

      // skús načítať namapovaný súbor pre predponu a časť mena triedy
      $mapped_file = $this->loadMappedFile($prefix, $relative_class);
      if ($mapped_file) {
        return $mapped_file;
      }

      // odstráň oddelovač menného priestora z konca pre daľší cyklus
      // a pre funkciu strrpos()
      $prefix = rtrim($prefix, '\\');  
    }

    // nenašiel sa namapovaný súbor
    return false;
  }

  /**
   * Načítaj namapovaný súbor pre predponu menného priesotru a časti s menom triedy
   * 
   * @param string $prefix Predpona menného priestoru
   * @param string $relative_class časť s menom triedy
   * @return mixed Binárne false ak namapovaný súbor nebol načítaný alebo meno 
   * namapovaného súboru ktoré sa načítalo.
   */
  protected function loadMappedFile($prefix, $relative_class)
  {
    // sú tam nejaké adresáre pre predponu tohto menného priestoru?
    if (isset($this->prefixes[$prefix]) === false) {
      return false;
    }

    // Pozri do koreňových adresárov pre túto predponu menného priestoru
    foreach ($this->prefixes[$prefix] as $base_dir) {

      // nahraď predponu menného priestoru s koreňovým adresárom,
      // nahraď oddeľovač menných priestorov s oddeľovačom adresárov
      // v časti s menom triedy a pripoj .php
      $file = $base_dir
         . str_replace('\\', '/', $relative_class)
         . '.php';

      // Ak namapovaný súbor existuje tak ho načítaj
      if ($this->requireFile($file)) {
        // áno, skončili sme
        return $file;
      }
    }

    // nikde sa nenašlo
    return false;
  }

  /**
   * Ak súbor existuje, tak ho načítaj zo súboru
   * 
   * @param string $file Súbor na načítanie.
   * @return bool Binárne True ak súbor existuje, false ak nie.
   */
  protected function requireFile($file)
  {
    if (file_exists($file)) {
      require $file;
      return true;
    }
    return false;
  }
}

Jednotkové testovanie

Nasledujúci príklad je jedna z možností ako testovať vyššie uvedený načítávač tried:


<?php
namespace Example\Tests;

class MockPsr4AutoloaderClass extends Psr4AutoloaderClass
{
  protected $files = array();

  public function setFiles(array $files)
  {
    $this->files = $files;
  }

  protected function requireFile($file)
  {
    return in_array($file, $this->files);
  }
}

class Psr4AutoloaderClassTest extends \PHPUnit_Framework_TestCase
{
  protected $loader;

  protected function setUp()
  {
    $this->loader = new MockPsr4AutoloaderClass;

    $this->loader->setFiles(array(
      '/vendor/foo.bar/src/ClassName.php',
      '/vendor/foo.bar/src/DoomClassName.php',
      '/vendor/foo.bar/tests/ClassNameTest.php',
      '/vendor/foo.bardoom/src/ClassName.php',
      '/vendor/foo.bar.baz.dib/src/ClassName.php',
      '/vendor/foo.bar.baz.dib.zim.gir/src/ClassName.php',
    ));

    $this->loader->addNamespace(
      'Foo\Bar',
      '/vendor/foo.bar/src'
    );

    $this->loader->addNamespace(
      'Foo\Bar',
      '/vendor/foo.bar/tests'
    );

    $this->loader->addNamespace(
      'Foo\BarDoom',
      '/vendor/foo.bardoom/src'
    );

    $this->loader->addNamespace(
      'Foo\Bar\Baz\Dib',
      '/vendor/foo.bar.baz.dib/src'
    );

    $this->loader->addNamespace(
      'Foo\Bar\Baz\Dib\Zim\Gir',
      '/vendor/foo.bar.baz.dib.zim.gir/src'
    );
  }

  public function testExistingFile()
  {
    $actual = $this->loader->loadClass('Foo\Bar\ClassName');
    $expect = '/vendor/foo.bar/src/ClassName.php';
    $this->assertSame($expect, $actual);

    $actual = $this->loader->loadClass('Foo\Bar\ClassNameTest');
    $expect = '/vendor/foo.bar/tests/ClassNameTest.php';
    $this->assertSame($expect, $actual);
  }

  public function testMissingFile()
  {
    $actual = $this->loader->loadClass('No_Vendor\No_Package\NoClass');
    $this->assertFalse($actual);
  }

  public function testDeepFile()
  {
    $actual = $this->loader->loadClass('Foo\Bar\Baz\Dib\Zim\Gir\ClassName');
    $expect = '/vendor/foo.bar.baz.dib.zim.gir/src/ClassName.php';
    $this->assertSame($expect, $actual);
  }

  public function testConfusion()
  {
    $actual = $this->loader->loadClass('Foo\Bar\DoomClassName');
    $expect = '/vendor/foo.bar/src/DoomClassName.php';
    $this->assertSame($expect, $actual);

    $actual = $this->loader->loadClass('Foo\BarDoom\ClassName');
    $expect = '/vendor/foo.bardoom/src/ClassName.php';
    $this->assertSame($expect, $actual);
  }
}

</span>