skey - web developer

PSR-4 Dodatok

translated by Stefan Kecskes on


 1. Zhrnutie

Účelom je špecifikovanie pravidiel pre spoluprácu PHP autoloadera, ktorý mapuje menné priestory do ciest súboroých systémov a ktorý môže existovať spolu s ostatnými registrovanými SPL autoloadermi. Týmto vlastne doplňuje PSR-0 a nie ho nahrádza.

 1. Prečo sa unúvať?

Minulosť PSR-0

Štandard o pomenúvaní a autoloadovaní PSR-0 vyrástol po širšom prijatí Horde/PEAR dohody a pod tlakom PHP 5.2 a predošlých. Podľa tej dohody, zámerom bolo položiť všetky zdrojové triedy PHP do jedného hlavného adresára a používaním podtržítka v menách tried sa určovali pseudo menné priestory, napríklad takto:

/path/to/src/
  VendorFoo/
    Bar/
      Baz.php   # VendorFoo_Bar_Baz
  VendorDib/
    Zim/
      Gir.php   # Vendor_Dib_Zim_Gir

S vydaním PHP 5.3 a s dostupnosťou skutočných menných priestorov bolo predstavené PSR-0 aby bolo možné používať oba spôsoby, starý podtržítkový Horde/PEAR mód a nový spôsob s mennými priestormi. Podtržítka boli stále povolené v mene triedy aby sa uľahčil prechod zo starého spôsobu pomenovávania menných prirestorov na novší a tým sa tak podporilo širšie prijatie štandardu.

/path/to/src/
  VendorFoo/
    Bar/
      Baz.php   # VendorFoo_Bar_Baz
  VendorDib/
    Zim/
      Gir.php   # VendorDib_Zim_Gir
  Irk_Operation/
    Impending_Doom/
      V1.php
      V2.php   # Irk_Operation\Impending_Doom\V2

Táto štruktúra je dobre informovaná o fakte že inštalátor PEARu presunul súbory z adresára PEAR balíkov do jedného centrálneho adresára.

V tom prichádza Composer

Súbory balíkov už nie sú kopírované do jedného globálneho adresára. Používajú sa z adresára v ktorom sú inštalované a nepresúvajú sa sem a tam. To znamená že s Composerom nemáme jeden hlavný adresár pre PHP súbory ako s PEARom. Namiesto toho sú v mnohých adresároch, každý balík je vo vlastnom adresári pre každý jeden projekt.

Aby sa zároveň splnili požiadavky PSR-0, tak balíky Composera vypadajú takto:

vendor/
  vendor_name/
    package_name/
      src/
        Vendor_Name/
          Package_Name/
            ClassName.php    # Vendor_Name\Package_Name\ClassName
      tests/
        Vendor_Name/
          Package_Name/
            ClassNameTest.php  # Vendor_Name\Package_Name\ClassNameTest

Adresáre "src" a "tests" musia zahrnúť aj mená adresárov vendora a balíka. Toto je predmetom dodržiavania PSR-0.

Mnohý považujú toto členenie za hlbšie ako potrebné a viacej sa opakujúce. Tento návrh navrhuje, že dodatočné alebo nahradzujúce PSR by bolo užitočné tak, že môžme mať balíky, ktoré budú vypadať takto:

vendor/
  vendor_name/
    package_name/
      src/
        ClassName.php    # Vendor_Name\Package_Name\ClassName
      tests/
        ClassNameTest.php  # Vendor_Name\Package_Name\ClassNameTest

Toto by potrebovalo implementáciu pôvodne nazývanú ako balíkovo-orientované autoloadovanie (oproti tradičnému priame autoloadovanie triedy na súbor).

Balíkovo-orientované Autoloadovanie

Je ťažké implementovať balíkovo-orientované autoloadovanie rozšírením alebo zmenením PSR-0, pretože PSR-0 nedovoľuje skracovanie adresárovej cesty žiadnej časti z plného mena triedy. To znamená že implementovanie balíkovo-orientovaného autoloadovania by bolo komplikovanejšie ako PSR-0, aj napriek tomu, že by nám povolilo jednoduchšie balíky.

Pôvodne boli navrhnuté tieto pravdilá:

 1. Implementétor MUSÍ použiť aspoň dve úrovne menných priestorov: meno poskytovateľa a meno balíka od daného poskytovateľa. Táto dvojúrovňová kombinácia je potom označovaná ako poskytovateľ-balík alebo menný priestor poskýtovateľ-balík

 2. Implementátor MUSÍ dodržať cestu medzi menným priestorom poskytovateľ-balík a zvyškom plného mena triedy.

 3. Menný priestor poskytovateľ-balík MôŽE byť namapovaný do hociktorého adresára. Zvyšná časť plného mena triedy MUSÍ mapovať mená menných priestorov do zhodne nazvaných adresárov a MUSÍ mapovať meno triedy do zhodne nazvaného súboru s príponou .php.

Všimnite si, že toto znamená koniec podtržítkových oddeľovačov adresárov v menách tried. Mohli by sme predpokladať, že kvôli zachovaniu spätnej kompatibility s PSR-0 sa podtržítka budú naďalej akceptovať, ale kvôli odklonu od PHP 5.2 a predošlých pseudo menných priestorov sa rozhodlo, že bude prijateľné ak sa odstránia tu.

 1. Rámec

3.1 Ciele

 • Zachovať pravidlo z PSR-0, podľa ktorého implementátori MUSIA použiť aspoň dve úrovne menných priestorov a to: meno poskytovateľa a meno balíka v ňom.

 • Umožniť pevnú cestu medzi mennyćh priestorom poskytovateľ-balík a zvyškom plného mena triedy.

 • Umožniť aby menný priestor poskytovateľ-balík MOHOL byť namapovaný do hociktorého adresára, možno aj do viacerých adresárov.

 • Ukončiť rešpektovanie podtržítka v mene triedy ako oddeľovača adresárov.

3.2 Nie Ciele

 • Poskytnúť všeobecnú transformačnú sadu pravidiel pre zdrojové kódy, ktoré nie sú v triedach.
 1. Postupy

4.1 Vybratý postup

Tento prístup zachová kľúčové charakteristiky PSR-0 a zároveň odstráni hlbšie štruktúry adresárov ktoré potrebuje. Zároveň, špecifikuje určité dodatočné pravidlá, vďaka ktorým budú implementácie výslovne lepšie použiteľné.

Hoci konečný návrh nie je prepojený s mapovaním adresárov, buďe tiež špecifikovať ako autoloader spracúvava chyby. Osobitne, zakazuje vyhadzovanie výnimiek a tvorenie akýchkoľvek chýb. Dôvod je dvojaký.

 1. Autoloadery v PHP sa skladajú na seba, to znamená že ak jeden autoloader nevie načítať triedy, tak ďaľší v poradí má šancu to urobiť. Ak by autoloader vyhadzoval chyby, tak by sa narušila táto zľúčiteľnosť.

 2. class_exists() a interface_exists() povoľujú "nenájdené, aj po vyskúšaní autoloadu" ako platný a normálny stav. Autoloader, ktorý hádže výnimky spôsobí class_exists() nepoužiteľným, čo je absolútne neprijateľné z pohľadu použiteľnosti. Autoloadery ktoré chcú poskytovať dodatočné informácie na ľadenie chýb pre prípady nenajdených tried by tak mali robiť zapisovaním do záznamov (logov), buď do PSR-3 kompatibilných záznamov alebo iných.

Pre:

 • Menej hlboká štruktúra adresárov

 • Flexibilnejšie umiestnenie súborob

 • Ukončenie podpory podtržítka v mene triedy ako oddeľovača adresára

 • Implementácie sú výslovne lepšie spolupracujúce

Proti:

 • Už viac nie je možné vďaka PSR-0 určiť vďaka menu triedu, kde sa fyzicky daný súbor nachádza v súborovom systéme (konvencia "trieda-subor" konvencia) zdedená z Horde/PEAR).

4.2 Alternatíva: Zostať iba pri PSR-0

Ak zostaneme iba pri PSR-0, tak nám ostane pomerne hlbšia adresárová štruktúra.

Pre:

 • Nie je potreba zmeniť nikoho zvyky a implementácie

Proti:

 • Ostane nám hlbšia adresárová štruktúra

 • Zostanú nám podtržítka v menách tried, ktoré sa budú počítať ako oddelovače adresárov

4.3 Alternatíva: Rozdeliť Autoloadovanie a transformovať

Beau Simensen a ostatní navrhovali že sada pravidiel na transformácia by mala byť odčlenená z návrhu na nový autoloader tak, že pravidlá transformácie by mali byť udané v iných návrhoch. Po tom ako táto sada oddelila, nasledovalo hlasovanie a diskusia, sa rozhodlo, že preferovaná verzia bude kombinovaná. To znamená, pravidlá pre transformáciu budu súčasťou návrhu autoloader.

Pre:

 • Transformačné pravidlá by mohli byť odkazované osobitne inými návrhmi.

Proti:

 • Nie celkom v súlade so želaniami respondentov ankety a spolupracovníkov

4.4 Alternatíva: Používat viacej prikazujúci a vodiaci jazyk

Po druhom hlasovaní, a po tom ako navrhovateľ počul od mnohých hlasujúcich, že podporili návrh, ale nerozumeli alebo nesúhlasili celkom zneniu návrhu, tu bolo obdobie, kedy odhlasovaný návrh bol prepísaný s viacej prikazujúcim tónom a širším vysvetlovaním. Tento prístup bol kritizovaný hlasnou menšinou zúčastnených. Po nejakom čase začal Beau Simensen s experimentálnou opravou s prihliadaním na PSR-0. Navrhovateľ a pozmenovatelia si obľúbili tento stručný prístup a doviedli túto verziu k rozhodovaniu, spísanú Paulom M. Jones-eom s prispením mnohých ďaľších.

Poznámky ku kompatibilite s PHP 5.3.2 a nižšie

PHP verzie pre 5.3.3 neodoberajú začiatočný oddelovač menného priestoru, takže je povinnosťou implementácie sa postarať o toto. Bez odobratia začiatočného oddelovača by mohlo prísť k neočakávanému chovaniu.

 1. Ľudia

5.1 Vedúci návrhu

 • Paul M. Jones, Solar/Aura

5.2 Navhrovatelia

 • Phil Sturgeon, PyroCMS (Coordinator)
 • Larry Garfield, Drupal

5.3 Prispievatelia

 • Andreas Hennings
 • Bernhard Schussek
 • Beau Simensen
 • Donald Gilbert
 • Mike van Riel
 • Paul Dragoonis
 • Mnohý ďaľší
 1. Hlasy

 1. Relevantné linky