skey - web developer

Dodatok k HTTP Správam

translated by Stefan Kecskes on


1. Zhrnutie

Účelom tohto návrhu je poskytnúť sadu spoločných rozhraní pre HTTP správy ako je to opísané v RFC 7230 a RFC 7231, a URI cesty ako je to opísané v RFC 3986 (v súvislosti s HTTP správami).

Všetky HTTP správy sa skladajú z verzie použitého HTTP protokolu, hlavičiek a tela správy. Požiadavka navyše obsahuje HTTP metódu ktorou sa má požiadať a URI cestu kde sa požiadavka má odoslať. Odpoveď má navyše kód HTTP stavu a frázu s dôvodom daného stavu.

PHP používa HTTP správy v dvoch súvislostiach:

 • odosiela HTTP požiadavky, cez ext/curl rozšírenie, cez vstavaný PHP prúd a podobne, a spracuváva prijaté HTTP odpovede. Inými slovami, PHP správy sa používajú ako HTTP klient.
 • Spracovávanie prichádzajúcich HTTP požiadaviek na serveri a vracanie HTTP odpovedí klientovi, ktorí požiadavku spravil. Teda PHP správy sú používané ako aplikácia na strane servera na vykonianie HTTP požiadaviek.

Tento návrh predstavuje API plne opisujúc všetky časti HTTP správ v rámci PHP.

2. HTTP Správy v PHP

PHP nemá vstavanú podporu pre HTTP správy.

HTTP podpora na strane klienta

PHP podporuje odosielanie HTTP požiadaviek rôznymi spôsobmi:

PHP prúdy sú najjednoduchší a všadeprítomný spôsob ako odosielať HTTP požiadavky, ale predstavuje rad obmädzení s ohľadom na správne nakonfigurovanie SSL podpory a poskytuje ťažkopádne rozhranie okolo nastavení ako sú hlavičky. cURL poskytuje kompletnú a rozšírenú sadu funkcií, ale pretože nie je základným rozšírením, často chýba na roznych serveroch. Http rozšírenie trpí rovnakým problémom ako cURL, ako aj faktom že zvyčajne má oveľa menej príkladov použitia.

Najmodernejšie knižnice HTTP klientov sa snažia zovšeobecniť implementáciu tak, aby sa dali používať na čo najväčšom množstve prostredí a naprieč hociktorým z vyššie uvedených spôsobov.

HTTP podpora na strane servera

PHP používa Serverové API (SAPI) na prekladanie prichádzajúcich HTTP požiadaviek, vyjadrenie vstupu a podanie spracovania skriptom. Pôvodné SAPI kopírovalo Rozhranie spoločnej brány (CGI), ktoré vyňalo dáta požiadavky a odoslalo ich do premenných prostredia pred samotným spustením skriptu; skript by si potom ťahal premenné prostredia na to aby spracovalo požiadavku a vrátilo odpoveď.

SAPI dizajn pre phpčko zovšeobecňuje spoločné vstupné zdroje ako sú cookies, parametre reťazca dotazu a url-zakódované POST obsahy cez superglobálne premenné ($_COOKIE, $_GET a $_POST, respektívne), poskytujúc úroveň pohodlia pre webových vývojárov.

V tejto rovnici na strane odpovedí, treba poznamenať že PHP bol pôvodne vyvinutý ako šablónový jazyk a umožnovanie miešanie HTML a PHP; hocijaká časť HTML kódu je okamžite zapísaná do výstupného zásobníka. Moderné aplikácie a frameworky sa vyhýbajú tejto praktike, pretože to môže smerovať k problémom s výpisom stavového riadku a/alebo hlavičiek odpovede. Radšej sa snažia zozbierať všetky hlavičky a obsah a vypísať naraz, keď je sú všetky procesy aplikácie kompletné. Špeciálny pozor sa musí dávať aby chybové hlášky a ostatné akcie ktoré posielajú normálne obsah na výpis neboli odoslané priamo do výstupného zásobníka.

3. Prečo sa tým trápiť?

HTTP správy sa používajú v množstve PHP projektov -- klientských aj serverovských. V každom prípade pozorujeme jeden alebo viacero nasledujúcich vzorcov a situácií:

 1. Projekty používajú PHP supreglobálne priamo.
 2. Prejekty vytvárajú implementácie z ničoho
 3. Projekty môžu požadovať určité HTTP klientské/serverské knižnice ktoré poskytujú implementácie HTTP správ
 4. Projekty môžu vytvárať adaptéry pre spoločné implementácie HTTP správ.

Príklady:

 1. Každá aplikácia ktorá začala byť vyvíjaná pred nástupom frameworkov, ktoré zahŕňajú množstvo veľmi populárnych CMS, fórumov a systémov elektronických obchodov používalil historicky superglobálne premenné.
 2. Frameworky ako Symfony a Zend Framework definovali HTTP súčasti, ktoré sformovali základy ich MVC vrstiev; dokonca aj malé a jednoúčelové knižnice ako je oauth2-server-php poskytujú a potrebujú ich vlastnú implementáciu HTTP požiadaviek a odpovedí. Guzzle, Buzz a ostatné implementácie HTTP klientov, každý vytvára takisto ich vlastné implementácie HTTP správ.
 3. Projekty ako Silex, Stack, and Drupal 8 sú ťažko závislé na HTTP jadre Symfony. Každé SDK postavené na Guzzle je ťažko závislé na implementácii HTTP správ v Guzzle.
 4. Projekty ako Geocoder vytvárajú nepotrebné adaptéry pre spoločné knižnice.

Priame použitie superglobálnych premenných má množstvo znepokojojúcich vecí. Za prvé, sú premenlivé, čo znamená že knižnice a koód s nimi môžu manipulovať a meniť ich hodnoty a tým meniť stav aplikácie. Ďalej superpremenné zťažujú unit a integračné testovanie a tým sa kvalita kódu degraduje a stáva krehkým.

V súčasnom eko systéme frameworkov ktoré implementujú všeobecne HTTP správy, sú výsledkom projekty ktoré nie sú schopné spolupracovať alebo sa spolu obohacovať. V prípadoch kedy jeden framework má využiť kód toho druhého, prvým krokom vývoja je postavenie mostovej vrstvy medzi implementáciami HTTP správ. Ak daná knižnica nemá adaptér ktorý by sa dal využiť, tak na strane klienta musíte premostiť páry požiadavka/odpoveď ak chcete použiť adapter z inej knižnice.

Nakoniec keď už prídeme k odpovediam zo servera, PHP to spraví svojím spôsobom: hocijaký obsah vypísaný pred odoslaním hlavičky header() spôsobí že volanie zastaví beh. Záleží od nastavenia vypisovania chýb ale toto často znamená že hlavičky a stav odpoveďe nie sú odoslané správne. Jeden zo spôsobov ako tomuto predisť je zabalenie výpisu do PHP zásobníku, ale zabalenie výstupného zásobníka môže byť ťažké a náročné na ľadenie chýb. Frameworky a a aplikácie sa tak snažia vytvoriť všeobecné odpovede zozbieraním hlavičiek a obsahu, ktorý je potom odoslaný naraz - a tieto abstrakcie sú potom často nekompatibilné.

Takže, cieľom tohto návrhu je zovšeobecniť požiadavky na strane klienta a servera a tiež zovšeobecniť rozhrania odpovedí aby sa umožnila spolupráca medzi projektami. Ak projekty implementujú tieto rozhrania, môžeme predpokladať rozumnú úroveň kompatibility keď použijeme kód z iných knižníc.

Malo by byť tiež poznamenané, že cieľom tohoto návrhu nie je zastarať momentálne rozhrania existujúcich PHP knižníc. Tento návrh je zameraný na spoluprácu medzi PHP balíkmi pre účely opísania HTTP správ.

4. Rozsah

4.1 Ciele

 • Poskytnúť rozhrania potrebné pre opis HTTP správ.
 • Sústrediť sa na praktickosť a použiteľnosť.
 • Definovať rozhrania na načrtnutie všetkych elementov HTTP správ a URI špecifikácií.
 • Zaistiť, že API nevytvorí svojvoľné limity na HTTP správy. Napríklad niektoré telá HTTP správ môžu byť príliš veľké na uloženie do pamäti, takže to musíme brať do úvahy.
 • Poskytnúť užitočné abstrakcie pre prichádzajúce požiadavky pre serverovú časť aplikácií a pre odosielanie odchadzajúcich požiadaviek v HTTP klientoch.

4.2 Nie ciele

 • Účelom tohto návrhu nie je očakávanie, že všetky HTTP klientské knižnice alebo frameworky na strane servera zmenia svoje rozhrania aby vyhovovali. Je to čiste určený pre spoluprácu.
 • Zatiaľčo každý vníma trošku odlišne čo je detailom implementácie, tento návrh by nemal predpisovať detaily implementácií.Tak ako RFCs 7230, 7231, a 3986 nenútia do žiadnej presnej implementácie, bude tu potrebné určité množstvo vynaliezavosti na opísanie rozhraní HTTP správ v PHP.

5. Návrhové rozhodnutia

Návrh správy

Rozhranie MessageInterface poskytuje prístupové metódy pre elementy spoločné všetkym HTTP správam, či už sú požiadavkami alebo odpoveďami. Tieto elementy sú:

 • verzia HTTP protokolu (napr. "1.0", "1.1")
 • HTTP hlavičky
 • telo HTTP správy

Špecifickejšie rozhrania opisujú zvlášte požiadavky a odpovede a osobitne ich obsah (klientský aj serverovský). Tieto rozdelenia sú čiastočne inšpirované existujúcim používaním v PHP ako aj v iných jazykoch ako Ruby-ne Rack, Python-ov WSGI, http balík pre Go, http modul pre Node, atď.

Prečo sú v správach metódy hlavičiek, namiesto aby boli v hlavičke?

Správa o sebe je kontajner pre hlavičky (ako aj iné vlastnosti správy). Ako sú tieto reprezentované vnútorne je detail implementácie, ale jednotný prístup k hlavičkám je zodpovednosťou správy.

Prečo sú URI cesty representované ako objekty?

URI sú hodnoty, s identitou definovanou v hodnote a teda by mali byť predstavované ako hodnoty objektov.

Dodatočne, URI obsahujú rôzne segmenty ktoré môžu byť prístupné veľa krát v danej požiadavke -- a ktoré by potrebovali parsovanie URI za účelom zistenia (napr. cez parse_url()). Sformovaním URI ako hodnty objektov umožnuje parsovanie iba raz a zjednodušuje prístup k jednotlivým častiam. V klientských aplikáciach tiež poskytuje užívateľom pohodlné vytvorenie nových inštancií zo základnej URI inštancie iba s časťami ktoré chceme zmeniť (napr. zmena URL cesty).

Prečo má rozhranie požiadavky metódy pre prácu s cieľom požiadavky a na vytvorenie URI?

RFC 7230 opisuje riadok požiadavky ako obsahujúci cieľ požiadavky. Zo štyroch tvarov cieľa požiadavky iba jedna vyhovuje s RFC 3986; najčastejšie používaný je tvar pôvodu, ktorý reprezentuje URI cestu bez schémy alebo autority. Navyše, keďže všetky tvary sú platné pre účely požiadaviek, návrh musí vyhovieť všetkým.

RequestInterface teda má metódy vzťahujúce sa na cieľ požiadavky. Predvolene bude používať zostrojené URI aby ukázalo tvar pôvodu cieľu požiadavky a v neprítomnosti URI inštancie, vráti reťazec "/". Ďaľšia metóda, withRequestTarget(), dovoľuje špecifikovať inštanciu so špecifickým cieľom požiadavky a tým povoľujú užívateľom vytvoriť požiadavky, ktoré používajú jednu z ostatných validných foriem cieľa požiadavky.

URI je držané ako oddelený člen požiadavky pre rôzne dôvody. Pre obe, klientov aj servere, znalosť absolútnej URI je zvyčajne potrebné. V prípade klientov je URI a špecificky schéma a autorita potrebná, aby sa dalo vytvoriť samotné TCP spojenie. Pre aplikácie na strane servera je plné URI často potrebné aby sa dala overiť požiadavka alebo cesta k správnemu spracovateľovi požiadavky.

Prečo objekty hodnôt?

Návrh predpisuje správu a URI ako objekty hodnôt.

Správy su hodnoty, kde identita je množinou všetkých častí správy; zmena hociktorej časti správy je v podstate nová správa. Toto je veľmi presná definícia objektu hodnôt. Postup pri ktorom sa mení výsledok na novú inštanciu sa volá nemeniteľnosť, a je rysom navrhnutým na zaistenie integrity danej hodnote.

Návrh tiež rozoznáva že väčšina klientov a aplikácií na strane servera bude potrebovať jednoducho meniť časti správy a ako také poskytuje metódy rozhrania, ktoré vytvoria inštanciu novej správy s pozmenenými údajmi. Tieto metódy sú všeobecne s predponou with alebo without.

Objekty hodnôt poskytujú rôzne výhody keď sa modelujú HTTP správy:

 • Zmeny v URI nemôžu zmeniť požiadavku pre ktorú vytvárajúcu URI inštanciu s odpoveďou.
 • Zmeny v hlavičkách nemôžu zmeniť správu pre ktorú ju vytvárajú.

V podstate, modelovanie HTTP správ ako objektov hodnôt zaisťuje integritu stavu správy a chráni pred obojstrannými závislosťami, ktoré nemusia byť práve synchronizované a viesť k problémom s ľadením chýb alebo výkonom.

Pre HTTP klientov, umožňujú užívaťelom vytvárať základné požiadavky s dátami ako základné URI a potrebnými hlavičkami bez potreby vytvárať úplne nové požiadavky alebo zrušiť stav požiadavky pre kažú správu ktorú klient pošle:

$uri = new Uri('http://api.example.com');
$baseRequest = new Request($uri, null, [
  'Authorization' => 'Bearer ' . $token,
  'Accept'    => 'application/json',
]);;

$request = $baseRequest->withUri($uri->withPath('/user'))->withMethod('GET');
$response = $client->send($request);

// získaj user Id z odpovede $response

$body = new StringStream(json_encode(['tasks' => [
  'Code',
  'Coffee',
]]));;
$request = $baseRequest
  ->withUri($uri->withPath('/tasks/user/' . $userId))
  ->withMethod('POST')
  ->withHeader('Content-Type', 'application/json')
  ->withBody($body);
$response = $client->send($request)

// Nie je potrebné prepisovať hlavičky alebo telo!
$request = $baseRequest->withUri($uri->withPath('/tasks'))->withMethod('GET');
$response = $client->send($request);

Na strane servera budú developeri potrebovať:

 • Deserializovať telo správy požiadavky.
 • Odkryptovať HTTP koláčik.
 • Napísať odpovedi.

Tieto operácie môžu byť vykonané tiež s objektami hodnôt, s množstvom výhod:

 • Pôvodný stav požiadavky môže byť uložený aby ho užívateľ mohol opätovne vytiahnúť.
 • Môžeme vytvoriť predvolený stav odpovede s predvolenou hlavičkou a telom správy.

Najpoužívanejšie PHP frameworky majú dnes plne zameniteľné HTTP správy. Hlavné zmeny potrebné pre používanie objektov hodnôt sú:

 • Namiesto volania "setter"-a pre nastavenie hodnoty alebo nastavovania hodnoty verejne, sa budú volať "mutator" metódy a výsledky sa priradia.
 • Vývojári musia upozorniť aplikáciu na zmenu v stave.

Pre príklad v Zend Framework 2, by namiesto tohto:

function (MvcEvent $e)
{
  $response = $e->getResponse();
  $response->setHeaderLine('x-foo', 'bar');
}

bolo napísané radšej toto:

function (MvcEvent $e)
{
  $response = $e->getResponse();
  $e->setResponse(
    $response->withHeader('x-foo', 'bar')
  );
}

Príklad kombinuje priradenie hodnoty s notifikáciou v jedinom volaní.

Tento postup má vedľajšiu výhodu v tom, že je jasné, kedy sa robí nejaká zmena do stavu aplikácie.

Nové inštancie vezus vracajúce $this

Pri pozorovaní rôznych metód with*() vidíme že môžu pravdepodobne bezpečne vracať return $this;, ak parameter metódy nespôsobí zmenu hodnoty. Jedným z dôvodov tohoto je výkon (pretože výsledkom nebude operácia klonovania).

Rôzne rozhrania boli napísané s táraninami naznačujúcimi že nemeniteľnosť MUSÍ byť zachovaná, avšak bez naznačenia že vrátená musí byť inštancia s novým stavom. Keďže inštancie ktoré reprezentujú rovnaké hodnoty sú považované za rovnaké, vracanie $this je funkčne zhodné a teda povolené.

Pužívanie prúdov (tokov) namiesto X

MessageInterface používa hodnotu teľa, ktoré musí implementovať StreamableInterface. Toto dizajnové rozhodnutie bolo urobené preto, aby vývojári mogli posielať a prijímať (a naopak) HTTP správy ktoré obsahujú oveľa viac dát ako je prakticky možné uložiť do pamäti a stále mať pohodlie interaktovať s telami správy ako s textovým reťazcom. Dokial PHP poskytuje abstrakciu prúdu vďaka obaľovačom prúdu (stream wrappers), môže byť ťažkopádne pracovať s nimi: prúd môže byť zmenený na textový reťazec IBA so stream_get_contents() alebo manuálne čítaním zvyšku reťazca. Pridávanie rôznych funkcií prúdu tak ako je koznumovaný alebo tvorený vyžaduje zaznamenávanie filtra prúdu; avšak filtre prúdu môžu byť pridané do prúdu iba po zaznamenaní s PHP. (prúd nemá autoloadovací mechanizmus na filtre).

Dobre definované rozhrania prúdov zlepšujú potenciál flexibilných dekorátov prúdov ktoré môžu byť pridané do požiadavky alebo odpovede pred odoslaním a umožňujú také veci ako zakódovanie, kompresiu, zaistenie že počet bytov súhlasí s počtom bytov nahlásených v Content-Length odpovede atď. Dekorovanie prúdov je zabehnutý vzor v Jave a v Node komunitách a povoľujú veľmi flexibilné prúdy.

Väčšina StreamableInterface API je založená na Python-ovom io module, ktorý poskytuje praktické a konzumovateľné API. Namiesto implementovania schopností prúdu použitím WritableStreamInterface a ReadableStreamInterface, sú schopnosti prúdu poskytované metódami ako isReadable(), isWritable(), atď. Tento prístup sa používa v Python-e, C#, C++, Ruby, Node a pravdepodobne ďaľších.

Čo keď chcem naspäť iba súbor?

V niektorých prípadoch, by Ste mohli chcieť naspäť súbor zo súborobého systému. Štandardne by Ste to v PHP uroblili takto:

readfile($filename);

stream_copy_to_stream(fopen($filename, 'r'), fopen('php://output', 'w'));

Všimnite si, že vyššie vynechalo odosielanie správnych hlavičiek Content-Type a Content-Length; vývojár by ich musel vypísať pred volaním daného kódu.

Porovnateľné s použitím HTTP správ by bolo cez StreamableInterface implementáciu, ktorá akceptuje súbor a/alebo zdroj prúdu a poskytuje ho inštancii odpovede. Kompletný príklad, vrátane nastavenia vhodných hlavičiek:

// kde stream je konkrétne StreamableInterface:
$stream  = new Stream($filename);
$finfo  = new finfo(FILEINFO_MIME);
$response = $response
  ->withHeader('Content-Type', $finfo->file($filename))
  ->withHeader('Content-Length', (string) filesize($filename))
  ->withBody($stream);

Vyslanie tejto odpovede vyšle súbor ku klientovi.

Čo keď potrebujem priamo vypísať výstup?

Priame vypísanie výstupu (napr. cez echo, printf, alebo vypísaním do php://output prúdu) je všeobecne iba odporúčané ako optimalizácia výkonu alebo keď vypisujeme obrovské sety dát. Ak to potrebujete spraviť a stále chcete použit vzor HTTP správ, jeden z postupov by bolo použitie implementácie založeneje na callbacku StreamableInterface opísaný v tomto príklade. Zabaľ hocijaký kód ktorý vysiela výstup priamo do callbacku a pošli ho do správnej implementácie StreamableInterface, a poskytni ho do tela správy:

$output = new CallbackStream(function () use ($request) {
  printf("The requested URI was: %s<br>\n", $request->getUri());
  return '';
});
return (new Response())
  ->withHeader('Content-Type', 'text/html')
  ->withBody($output);

Čo keď chcem použiť opakovanie obsahu?

Implementácia Ruby-ho Racku používa prístup založený na opakovaní pre telá správ odpovedí na strane servera. Toto môže byť emulované so vzorom HTTP správ cez prístup založený na StreamableInterface, ako je popísané v ropozitári psr7 príkladov.

Prečo sú prúdy menlivé?

StreamableInterface API zahŕňa metódy ako je write(), ktoré môžu meniť obsah správy -- to priamo odporuje tvrdeniu o nemenlivých správach.

Problém ktorý vzniká je spôsobneý faktom že rozhranie je určené k zabaleniu PHP prúdu a podobne. Operácia zápisu teda zastupuje zapisovanie do prúdu. Aj keď sme urobili StreamableInterface nemenným, inštancia ktorá zabalí prúd bude zmenená, keď zmeníme prúd -- a toto znemožní dodržanie nemeniteľnosti.

Naše odporúčanie je že implementácie budú používať iba na čítanie (read-only) prúdy pre požiadavky na strane servera a odpovede na strane klienta.

Zdvôvodnenie pre ServerRequestInterface

RequestInterface a ResponseInterface majú v podstate vzájomné vzťahy 1:1 s požiadavkou a odpoveďou správy opísanej v RFC 7230. Poskytujú rozhrania pre implementovanie objektov hodnôt korešpondujúce s danýn modelom HTTP správy.

Pre aplikácie na strane servera treba brať v úvahu ďaľšie fakty pre prichádzajúce požiadavky:

 • Prístup k parametrom servera (odvodené od požiadavky ale tiež z nastavenia servera a všeobecne reprezentované superglobálnou premennou $_SERVER; tieto sú časťou PHP Server API (SAPI)).
 • Prístup k reťazcu dotazu (zvyčajne zabalené v superglobálnej premennej $_GET).
 • Prístup k naparsovanému telu (napr., dáta deserializované z tela prichádzajúcej požiadavky; v PHP je toto zvyčajne výsledkom požiadavky POST s typom obsahu application/x-www-form-urlencoded, a zabaleným do superglobálnej premennej $_POST, ale nezakódované dáta poslané inou ako POST metódou by mohli byť pole alebo objekt).
 • Prístup k nahratým súborom (zabalené do superglobálnej premennej $_FILES).
 • Prístup ku cookie hodnotám (zabalené do superglobálnej premennej $_COOKIE).
 • Prístup k atribútom odvodeným z požiadavky (zvyčajne tie v URL ceste ale nemusia byť len tie).

Zjednotený prístup k týmto parametrom zvyšuje životaschopnosť spolupráce medzi frameworkami a knižnicami, keďže teraz môžu predpokladať, že ak požiadavka implementuje ServerRequestInterface, tak môžu získať tieto hodnoty. Tiež rieši problémy so samotným jazykom PHP:

 • Do 5.6.0, php://input bol iba na čítanie; ako také, inicializovanie viacerých inštancií požiadaviek z viacerých frameworkou a knižníc mohlo viesť k nekonzistentnosti, keďže prvý prístup do php://input by bol jediný ktorý by prijímal dáta.
 • Unit testovanie so superglobálnymi premennými (napr., $_GET, $_FILES, atď.) je zložité a krehké. Ich zabalenie do ServerRequestInterface implementácie uľahčuje testovanie.

Prečo "parsované telo" v ServerRequestInterface?

Argumenty boli urobené aby používali terminológiu "BodyParams" a potrebujú aby hodnoty boli polia s nasledovným vysvetlením:

 • Konzistencia prístupu s ostatnými parametrami na strane servera.
 • $_POST je pole a 80% prípadov by sa zameralo na túto superglobálnu premennú.
 • Jeden typ vytvára silnú dohodu a tak zjednodušuje používanie.

Hlavným dôvodom je, že ak parametre tela sú v poli, tak vývojári vedia predpovedať prístup k hodnotám:

$foo = isset($request->getBodyParams()['foo'])
  ? $request->getBodyParams()['foo']
  : null;

Dôvod pre používanie "parsovaného tela" bol urobený skúmaním okruhu pôsobnosti. Telo správy môže doslovne obsahovať čokoľvek. Tradičné webové aplikácie používajú formuláre a odosielajú dáta cez POST a toto je prípad ktorý sa v momentálnych trendoch webového vývoja stáva spochybňovaným. Moderné trendy sú založené okolo API a teda používajú ďaľšie metódy (napr. PUT a PATCH) ako aj obsah nezakódovaný formulárom (hlavne JSON alebo XML) ktorý môže byť vložený do pola, alebo aj nemôže či dokonca nemal by.

Ak nútime vlastnosť predstavujúcu parsované telo aby bolo iba poľom, tak budú vývojári potrebovať zdielanú dohodu o tom, tak sa uložia výsledky parsovania tela. Tieto môžu obsahovať:

 • Špeciálny kľúč pod parametrami tela, napríklad __parsed__.
 • Špeciálne pomenovaný atribút, napríklad __body__.

Konečný výsledok je že vývojár sa teraz musí pozrieť na viaceré miesta:

$data = $request->getBodyParams();
if (isset($data['__parsed__']) && is_object($data['__parsed__'])) {
  $data = $data['__parsed__'];
}

// alebo:
$data = $request->getBodyParams();
if ($request->hasAttribute('__body__')) {
  $data = $request->getAttribute('__body__');
}

Predstavené riešenie je použiť názov "ParsedBody", ktoré nám naznačuje že hodnoty sú naparsované výsledky z tela správy. To tiež znamená, že vracajúca sa hodnota bude dvojznačná; ale pretože je toto atribút rozsahu, tak je to aj očakávané. Použite bude asi takéto:

$data = $request->getParsedBody();
if (! $data instanceof \stdClass) {
  // zavolaj výnimku
}
// v opačnom prípade, máme čo sme chceli

Tento prístup odstraňuje obmädzenia nútených polí, za cenu dvojzmyselnosti vrátenej hodnoty. Vzhľadom k ďaľším navrhovaným riešeniam - tlačenie parsovaných dát do špeciálneho kľúča parametra tela alebo do atribútu - ktoré tiež trpia dvojzmyselnosťou, je navrhované riešenie jednoduchšie pretože nepotrebuje ďaľšie špecifikácie rozhrania. A nakoniec, flexibilita dvojzmyselnosťi je potrebná pri znázorňovaní výsledkov parsovania tela.

Prečo nie je pridaná funkcionalita na získanie "základnej cesty"?

Mnoho frameworkov poskytuje schoponosť na získanie "základnej cesty", zvyčajne sa ňou považuje cesta po controller vrátane kontroléra. Ako príklad, ak je aplikácia obsluhovaná z http://example.com/b2b/index.php, a momentálne použité URI na požiadavku je http://example.com/b2b/index.php/customer/register, tak schopnosť na získanie základnej cesty by vrátilo /b2b/index.php. Táto hodnota môže byť smerovačmi potom očistená od časti URI cesty pred tým ako sa nájde zhoda.

Táto hodnota je potom často tiež používaná na generovanie URI v rámci aplikácie; parametre sa posunú routeru, ktorý vygeneruje cestu a pridá sa základná cesta ako predpona a takto sa vráti celá cesta URI. Ostatné nástroje - zvyčajne pomocné views, filtre template-ov alebo funkcie template-ov - sa používajú na rozuzlenie cesty relatívnej k základnej ceste za účelom generovania URI adries pre statické zdroje ako sú obrázky atď.

Pozorovaním rôznych implementácií sme zistili nasledovné:

 • Logika na určovanie základnej cesty sa dosť líši medzi implementáciami. Ako príklad, porovnajte logiku v ZF2 s logikou v Symfony 2.
 • Väčšina implementácií povoľuje vsunutie základnej cesty do smerovača manuálne a/alebo služieb generujúcich URI adresu.
 • Primárne využitia — smerovanie a generovanie URI — sú typicky jediný konzumenti tejto funkcionality. Vývojári nemusia mať vedomosť o prevedení získania základnej cesty, keďže iné objekty to urobia za nich. Ako príklad:
  • Smerovač odstrihne základnú cestu počas smerovania, teda vývojár nemusí smerovaču posúvať modifikovanú cestu.
  • Pomocník pre View, filtre template-ov, atď. sú zvyčajne vsunuté so základnou cestou pred volaním. Niekedy je toto spravené manuálne, hoci najčastejšie ma toto na starosti framework.
 • Všetky zdroje potrebné pre výpočet základnej cesty sú už v inštancii RequestInterface cez parametre servera a URI inštanciu.

Náš postoj je že detekcia základnej cesty je špecifická pre každy framework alebo aplikáciu a výsledky detekcie sa dajú ľahko vsunúť do objektov ktoré ich potrebujú. Tiež môžu byť vypočítané cez pomocné funkcie a triedy zo samotnej inštancie RequestInterface.

Prečo vracia getUploadedFiles() objekty namiesto polí?

getUploadedFiles() vracia strom Psr\Http\Message\UploadedFileInterface inštancií. Toto je spravené pre zjednodušenie špecifikácie: teda namiesto odstavcov s textom implementácie špecifikácie poľa sme špecifikovali rozhranie.

Dodatočne sú dáta v UploadedFileInterface normalizované pre prácu so SAPI a aj nie-SAPI prostrediami. Týmto sa dajú vytvárať manuálne procesy na parsovanie tela správy a priraďovať obsah do prúdu bez zápisu do súborového systému a zároveň dovoľuje správne ovládať nahrávanie súborob v SAPI prostrediach.

Čo so "special" hodnotami hlavičiek?

Množstvo hodnôt hlavičiek obsahuje unikátne požiadavky zobrazenia, ktoré môžu spôsobiť problémy pri spracovaní ako aj pri generovaní. Konkrétne cookies a hlavička Accept.

Tento návrh neposkytuje žiadne špeciálne zaobchádzanie s typmi hlavičiek. Základne rozhranie MessageInterface poskytuje metódy pre získanie a nastavenie hlavičky. Napokon všetky hodnoty hlavičiek sú textové reťazce.

Vývojári sú vítaný aby tvorili užitočné knižnice spolupracujúce s týmito hodnotami hlavičiek za účelom parsovania alebo generovania. Tieto knižnice potom môžu používať užívatelia ktorý potrebujú pracovať s týmito hodnotami. Takéto príklady existujú v knižniciach ako sú willdurand/Negotiation a aura/accept. Pokiaľ objekt bude mať funkcionalitu aby zmenil hodnotu na textový reťazec, tak takýto objekt môže byť použitý na tvorenie hlavičiek HTTP správ.

6. Ľudia

6.1 Vedúci návrhu

 • Matthew Weier O'Phinney

6.2 Navrhovateľia

 • Paul M. Jones
 • Beau Simensen (coordinator)

6.3 Prispievatelia

 • Michael Dowling
 • Larry Garfield
 • Evert Pot
 • Tobias Schultze
 • Bernhard Schussek
 • Anton Serdyuk
 • Phil Sturgeon
 • Chris Wilkinson